VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2019

Đào Duy Anh nói về sự Hán hóa (1950)

Trong cuốn sách mỏng Việt Nam văn hóa sử đại cương học giả Đào Duy Anh viết hồi 1950 khi đang kháng chiến chống Pháp và hiện nay vẫn còn lưu ở thư viện Khoa học xã hội tôi có chú ý riêng t…

Lưu Quang Vũ trong cái nhìn của các bạn trẻ hôm nay

Qua trang FB của bạn Trần Ngọc Hiếu tôi được biết FB Những huyền thoại ngày 26 tháng 09 2019 có bài viết sau đây viết về kịch của Lưu Quang Vũ mà cũng là viết về văn nghệ một thời - những năm 80 của thế kỷ t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào