VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2020

Vladimir Malyavin : Một ngày ở Hà Nội (Phạm Minh Ngọc dịch)

Theo tôi nh ớ đ ây là m ộ t b à i vi ế t gây xôn xao trong d ư lu ậ n H à N ộ i 15 n ă m tr ướ c  M ặ c d ù kh ô ng t á n th à nh m ọ i lu ậ n đ i ể m c ủ a b à i vi ế t nh ư ng cho đ ế n h ô m nay  t ô i v ẫ n th ấ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào